rahelhegnauer

Photo
Visiting Taj Mahal, photograph, 2011